אמר רב נחמן אם תלמיד חכם הוא אין צריך – MS Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale II.1.7

אמר רב נחמן אם תלמיד חכם הוא אין צריך – MS Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale II.1.7

You may also like...